RPA League – Termeni și Condiții

Regulament concurs UiPath – RPA Challange

 

1.1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, fiind obligatoriu pentru toți Participanții la Concurs. Regulamentul precum și detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit.

 

2.1 Concursul se va desfășura la sediul Fab Lab de la adresa Strada Rândunica 2, Iași cod postal 700259.

 

3.1. Concursul se va desfășura pe data de 29 iunie 2019. Ora va fi anunțată de Organizator cu minim 5 zile înainte de eveniment. UiPath – RPA Challange este o competiție cu o durată de 12 de ore.

 

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina dedicată Concursului.

 

4.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, sau cetățean străin rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administrația Financiară), care a împlinit vârsta de 18 ani la data demarării Concursului. Participanții cu vârsta mai mică de 18 ani la data demarării Concursului nu pot participa la Concurs și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului.

4.2. Persoanele interesate pot participa la Concurs în echipe de 3 sau 4 persoane. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda înscrierile pe pagina Concursului în cazul în care numărul Participanților depășește limita stabilită de Organizator.

4.3. Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie sa completeze formularul de înregistrare aflat pe pagina de pe Facebook a evenimentului. O persoana se poate înscrie o singură dată la Concurs. În ziua Concursului, identificarea Participanților se va realiza în baza actelor de identitate prezentate în original.

4.4. Participarea la Concurs este gratuită.

4.5. Participanții își pot aduce echipamentele de care au nevoie pentru dezvoltarea aplicației lor. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza echipamentul pe care nu îl consideră necesar.

4.6. Prin participarea la Concurs, participanții declară ca vor respecta termenii și condițiile de securitate și sănătate prezentate acestora de către reprezentanții Organizatorului în ziua demarării Concursului, Organizatorul neavând nicio responsabilitate pentru nerespectarea termenilor și condițiilor de securitate și sănătate de către Participanți.

4.7. Prin participarea la Concurs, Participanții, precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării Concursului, își dau acordul pentru a fi înregistrați video/audio/foto și pentru a li se face publice fotografiile și/sau înregistrările video și/sau audio pe materialele Aggranda, precum si distribuirea lor prin intermediul partenerilor evenimentului.

4.8. Prin participarea la Concurs, Participanții, precum și orice persoană care va fi prezentă pe perioada desfășurării Concursului, înțeleg să nu furnizeze public informații care pot aduce daune imaginii Organizatorului, sub sancțiunea suportării tuturor consecințelor generate de încălcarea acestei obligații. Prezenta obligație trebuie respectată pe durata Concursului precum și după finalizarea sa.

4.9. Participanții la Concurs înțeleg și acceptă că în cazul în care pe parcursul desfășurării Concursului aceștia încalcă regulile de desfășurare a Concursului sau aduc daune Concursului (ex: perturbă buna sa desfășurare) și/sau imaginii acestuia, vor fi descalificați imediat din Concurs și vor fi obligați să părăsească locația.

5.1. În cadrul Concursului, Organizatorul oferă 3 (trei) premii în bani, în valoare totală netă de 2400€, după cum urmează:

(i) premiul I – în valoare de 1000€

(ii) premiul II – în valoare de 800€

(iii) premiul III – în valoare de 600€

5.2. Premiile se acordă în lei, la cursul de schimb oficial comunicat de Bancă Națională a României aplicabil la data concursului.

5.3. Acordarea premiilor se va face până în decurs de maximum 30 de zile de la finalizarea competitiei. Participanții câștigători care nu pot fi prezenți la data acordării premiilor, vor fi contactați ulterior de către Organizator conform art. 6.4 din prezentul Regulament.

6.1. Acordarea Premiilor oferite în cadrul Concursului nu se face în mod aleator (în baza unei trageri la sorţi) ci se acordă exclusiv datorită cunoștințelor Participanților și a abilităților acestora dovedite pe durata Concursului.

 

6.2. În vederea evaluării Participanților, se va constitui o Comisie de evaluare compusă din membri reprezentanți ai companiilor partenere, persoane fizice, cu experiență în domeniul dezvoltare software. Decizia Comisiei de evaluare este finală și irevocabilă pentru toți Participanții, prin participarea la Concurs, Participanții declarând că vor respecta deciziile Comisiei de evaluare.

6.3. În termen de 4 zile de la data finalizării Concursului, Organizatorul va publica pe pagina evenimentului lista cu Participanții desemnați în calitate de câștigători ai Concursului.

6.4 Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la apelurile reprezentaților săi, nu se află în aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivată sau supraîncărcată, nu vorbește limba română, nu are serviciul de roaming activat sau pentru orice situație în care Participantul nu poate fi contactat telefonic/pe email în termenul de 48 de ore. În această situație Participantul va fi desemnat necâștigător şi se va trece la contactarea Participanților de rezervă în ordinea descrescătoare a numărului de puncte acumulate. În timpul convorbirii telefonice/corespondenței de pe email Participantul va fi invitat să confirme datele sale de identificare.

6.5 Fiecare Participant declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului în cursul discuției telefonice/corespondenței pe email. Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator şi se consideră a fi irevocabil, Organizatorul declarând necâștigător asemenea Participant şi trecând la contactarea telefonică şi prin email a Participanţilor de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctelor acumulate.

6.6 Participantul va primi informaţii în cursul discuţiei telefonice cu reprezentantul Organizatorului cu privire la Premiul câştigat şi se va prezenta la locaţia indicată de către Organizator prin telefon/email în termen de 5 zile lucrătoare de la data contactării telefonice de către Organizator cu un act de identitate în original pentru verificarea identităţii şi validarea sa drept câştigător.

6.7 Participanţii desemnaţi câştigători vor semna şi preda Organizatorului o declaraţie certificând acordul expres şi neechivoc al acestuia ca numele şi premiul acordat să poată fi făcute publice conform legii.

 

6.8 Participantul semnează declaraţia şi procesul verbal de acceptare a Premiului la dataacordării premiilor sau în termenul indicat de Organizator. În cazuri excepţionale, Organizatorul poate accepta ca Participantul câştigător să fie reprezentat prin mandatar cu procura specială autentică în original pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor sus-menţionate, pentru semnarea tuturor documentelor şi ridicarea/primirea prin transfer bancar a Premiului în numele Participantului câştigător.

6.9 Dacă Participantul desemnat câştigător este în imposibilitate de a se prezenta pentru validare/ridicarea Premiului în termenul comunicat sau în cazul în care refuză să intre în posesia Premiului, Organizatorul va începe aplicarea procedurii de acordare premii pentru Participanţii de rezervă.

6.10 Dacă oricare dintre Premii nu a putut fi acordat către Participantul câştigător sau către unul dintre Participanţii de rezervă, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula premiul respectiv.

7.1 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea şi/sau participarea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a Participanţilor sau în locaţia Concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs şi/sau desfăşurarea Concursului.

7.2 Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanţilor în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice altă campanie organizată de Organizator şi care nu au fost transmise de către Organizator conform prezentului Regulament.

7.3 Organizatorul nu va fi ţinut responsabil pentru pretenţiile terţilor legate de aplicaţiile dezvoltate de Participanţi în cadrul Concursului. Fiecare Participant trebuie să dezvolte aplicaţii care nu încalcă drepturi de autor ale terţilor, răspunderea pentru eventuale pretenţii legate de drepturile de autor şi/sau de proprietate intelectuală ale terţelor părţi cu privire la aplicaţiile dezvoltate de Participanţi revenind exclusiv Participanţilor.

7.4 Organizatorul nu este responsabil pentru daunele sau pierderile materiale personale care pot avea loc în timpul Concursului. Fiecare Participant este responsabil pentru manevrarea bunurilor personale.

 

7.5 Organizatorul nu este responsabil pentru incidentele care ar putea afecta bună desfăşurare a Concursului.

8.1 Condiţiile cu privire la utilizarea drepturilor de autor asupra aplicaţiilor software dezvoltate de Participanţi în cadrul Concursului trebuie să asigure Comisiei de evaluare şi/sau reprezentanţilor Organizatorului posibilitatea vizualizării şi/sau descărcării aplicaţiilor software dezvoltate de Participanţi în vederea evaluării acestora.

8.2 Participanţii vor fi răspunzători pentru orice încălcare sau nerespectare a condiţiilor menţionate de mai sus, inclusiv pentru daune aduse terţilor, Organizatorul neavând nicio răspundere în acest sens.

8.3 Aplicațiile dezvoltate de fiecare echipă participantă vor fi uploadate pe platforma UiPath Connect.

8.4 Organizatorul are dreptul să facă menţiune în campaniile de marketing şi/sau în comunicate de presă proprii şi/sau ale partenerilor Organizatorului despre aplicaţiile dezvoltate de Participanţi la Concurs, Participanţii exprimându-şi, prin înscrierea la Concurs, acordul expres în această privinţa. Menţionarea aplicaţiilor dezvoltate în cadrul Concursului se face de către Organizator fără obligaţia de a remunera în orice fel Participanţii. Participanţii înţeleg şi acceptă că Organizatorul are dreptul să facă trimitere în comunicate publice la aplicaţiile dezvoltate de către Participanţi, precum şi numele Participanţilor care au dezvoltat aplicaţiile respective.

9.1 Următoarele date cu caracter personal ale Participanţilor: nume şi prenume, serie şi număr act de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţa, număr de telefon, adresa de email, vor fi colectate, înregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase şi prelucrate de către Organizator în scopul Concursului şi al prezentului Regulament precum şi în vederea organizării unei baze de date pentru contactarea Participanţilor în vederea participării la ediţiile viitoare ale concursului. Participanţii îşi dau acordul expres că aceste date fie prelucrate şi de către partenerii Organizatorului.

9.2 Totodată, cu acordul expres al Participantului câştigător, Organizatorul va putea păstra copii ale actelor de identitate ale Participanţilor extraşi că şi câştigători. Participanţilor li se pune în vedere că atribuirea Premiilor nu este condiţionată de transmiterea copiilor de pe actele de identitate Organizatorului însă primirea în locaţia Concursului şi atribuirea Premiilor este condiţionată de prezentarea actelor de identitate în scopul validării.

 

9.3 Organizatorul se obligă să respecte legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

9.4 Participantul are, conform Legii 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

9.5 Totodată, la cererea Participanţilor, transmisă la adresa de email time@aggranda.com, Organizatorul se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

9.6 În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

9.7 Prin înscrierea la concurs, Participantul ia la cunoștința și este de accord ca datele sale să fie trimise Partenerilor Aggranda. Aceste date vor fi folosite de către Parteneri în scopul recrutării de noi angajați.

10.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

10.2 Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea Concursului pot fi transmise pe adresa time@aggranda.com în termen de maxim 10 zile de la dată publicării listelor cu Participanţii declaraţi câştigători. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie. Organizatorul va răspunde la aceste sesizări, în scris, prin e-mail sau poştă în maximum 30 de zile de la dată primirii reclamaţiei.